Canyon Crush C3 Virai

Canyon Crush: C3 try to stop a swarm of Virai penetrating deeper into the wreck