Buch Finch

  • Buch Finch posted an update 1 month, 2 weeks ago

    FPS là số khung hình được render và hiển thị mỗi giây Vậy FPS là gì? Nintendo vẫn tiếp tục thống trị thị trường máy cầm tay trong thế hệ này. Cải thiện sức khỏe, tốc độ đào, phạm vi lựa chọn các khối, thanh kiếm, phiêu lưu xuống địa ngục hoặc leo lên bầu trời để tìm những giá trị và khối nhà hiếm hơn. Có một cảm giác kỳ thú đến mức lạ lùng mà…[Read more]

  • Buch Finch became a registered member 1 month, 2 weeks ago