Howe Dyer

  • Howe Dyer posted an update 1 month, 2 weeks ago

    อยู่บริเวณทางไปหาดนวล แต่ยังไม่ถึงหาดนวลนะคะ จากท่าหน้าบ้านมายังร้านระยะทางประมาณ 1 กม. พระธาตุ​ชัยภูมิ​ พระมหาธาตุเจดีย์สิริชัยภูมิ กราบไหว้ขอพรสักการะ พระธาตุ​ชัยภูมิ​ พระมหาธาตุเจดีย์สิริชัยภูมิ อรุณธรรมสถาน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญอีกแห่งของ มหานครอาณาจักรล้านช้าง 200 ปี… จุดเช็คอินให…[Read more]