Kirkegaard Thrane

  • Kirkegaard Thrane posted an update 1 month ago

    บัวหิมะ ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Smallanthus sonchifolius ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Yacon เป็นพืชใต้ดิน ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับดอกทานตะวัน ดอกของบัวหิมะมีลักษณะเป็นสีขาวหรือสีเขียวอ่อน เป็นพืชพบได้ในที่มีหิมะปกคลุมในที่สูง ในการรรักษาแพทย์แผนจีน ยามีฤทธิ์เย็น ช่วยเรื่องแก้ข้ออักเสบ แก้บำรุ…[Read more]

  • Kirkegaard Thrane posted an update 1 month ago

    บัวหิมะ ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Smallanthus sonchifolius ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Yacon เป็นพืชใต้ดิน ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับดอกทานตะวัน ดอกของบัวหิมะมีลักษณะเป็นสีขาวหรือสีเขียวอ่อน เป็นพืชพบได้ในที่มีหิมะปกคลุมในที่สูง ในการรรักษาแพทย์แผนจีน ยามีฤทธิ์เย็น ช่วยเรื่องแก้ข้ออักเสบ แก้บำรุ…[Read more]

  • Kirkegaard Thrane posted an update 1 month ago

    บัวหิมะ ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Smallanthus sonchifolius ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Yacon เป็นพืชใต้ดิน ถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับดอกทานตะวัน ดอกของบัวหิมะมีลักษณะเป็นสีขาวหรือสีเขียวอ่อน เป็นพืชพบได้ในที่มีหิมะปกคลุมในที่สูง ในการรรักษาแพทย์แผนจีน ยามีฤทธิ์เย็น ช่วยเรื่องแก้ข้ออักเสบ แก้บำรุ…[Read more]

  • Kirkegaard Thrane became a registered member 1 month ago