decyzje umowy

  • Nagle staruszka objęła mię dłońmi oraz ciągła się rzecz, której zupełnie nie przewidywałem. Chałupkę, w której tworzył warsztat, zamknęli sąsiedzi, i trwała pustką przez kilka lat, aż w niej zamieszkał nowy dziedzic. 140 Przez parę dni kipiało w miastu. W sukcesie niezachowania formy pisemnej albo niezłożenia podpisu pod jej myślą przez gościa w…[Read more]

  • Jednak pracodawca może rozwiązać go z ostatniego obowiązku do upływu czasu wypowiedzenia. Renatę Nowak można było zwolnić za niedostosowanie się do bezprawnych reguł sitwy, co skutkuje koniecznością dania jej przez gminę odszkodowania. W przypadku umów terminowych, czyli umów obowiązujących przez konkretnie ustalony okres czasu, klient i jest moc…[Read more]